SR | EN

Tranšped

Vrčin

2008.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
namena:
poslovanje, skladištenje
Logistički centar Tranšped
površina objekta:
37 044.00 m2
površina parcele:
50 590.00 m2
lokacija:
Vrčin
investitor:
Tranšped - Beograd ad, Kralja Petra 45, Beograd
investiciona vrednost:
I faza - 6 564 849.00 €
vrsta usluge:
Idejno rešenje, glavni projekat, administracija, katalozi
godina projektovanja:
2008
LOGISTIČKI CENTAR TRANŠPED u Vrčinu nalazi se na širem području grada Beograda, na autoputu E75 neposredno iza naplatne rampe Bubanj Potok. Izuzetno dobar položaj postaje još bolji izgradnjom obilaznice oko Beograda koja spaja zapadnu industrijsku zonu tj. područje autoputa E70 i buduću južnu industrijsku zonu u okviru koje će se naći ovaj logistički centar. 
Ovakav položaj lokacije uputio je na formiranje Logističkog centra koji je u funkciji špediterske delatnosti Tranšpeda, ali i obavljanja najrazličitijih usluga iz oblasti skladištenja, komisioniranja, distribucije i prodaje robe, kao i različitih poslovnih aktivnosti koje se na osnovnu delatnost nadovezuju. Sa ovakvim logističkim centrom Tranšped i svojim klijentima i srodnim kompanijama pruža sve vrste informacija i usluga.
Obzirom na potencijale lokacije i kompleksnost zadatka pre nego što se pristupilo izradi urbanističko-arhitektonskog rešenja lokacije formirani su kriterijumi kojima se projektant rukovodio sa ciljem dobijanja maksimalno funkcionalnog i maksimalno racionalnog rešenja:
1. Ostvariti što veće površine objekata, odnosno što manje površine saobraćajnica ( internih pristupnih puteva sa okretnicama za sva teretna, putnička i vatrogasna vozila i manipulativnih površina za utovar-istovar robe; parking prostori za teretna i putnička vozila smatraju se korisnim površinama ). 
2. Ostvariti što veći broj paletnih mesta. U tom smislu voditi računa da objekti budu kompaknog gabarita i dubine koja omogućava postavljanje maksimalnog broja paleta u okviru određene površine objekta.
3. Prilagoditi se maksimalno postojećoj konfiguraciji terena, kako bi pripremni radovi na iskopu i nasipanju terena, odnosno izgradnji potrebnih potpornih zidova i škarpi bili svedeni na najmanju moguću meru. Pri tom ponuđeno rešenje u tom smislu, mora da bude u skladu sa funkcionalnim rešenjem.
4. Razdvojiti kompleks na nezavisne funkcionalne celine – magacinski deo kompleksa i upravnu zgradu sa različitim poslovnim sadržajima, skladištem vangabaritne robe i garažom. 
Pored definisanih polaznih kriterijuma, dato Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje proizašlo je iz urbanističkih parametara definisanih Aktom o urbanističkim uslovima za predmetnu lokaciju (maksimalan stepen iskorišćenosti 50%, maksimalan kojeficijent izgrađenosti k=1.50, građevinske linije na 40m od koridora autoputa, 6m od granica parcele na severoistočnoj i severozapadnoj strani i 10m na jugoistočnoj i jugozapadnoj strani, spratnost objekata max P+2+PK, max visina venca objekta 15m). 
Programsko-prostorno i saobraćajno rešenje lokcije - koncept:
Obzirom na kompleksnost problematike – projektnog zadatka i postavljenih kriterijuma kojima se zahteva postavljanje magacinskih objekata velikih površina i velikih manipulativnih saobraćajnica koje ih opslužuju, a na datoj lokaciji specifičnoj u pogledu konfiguracije - pada terena i ograničenog pristupa obzirom na neposrednu blizinu priključne saobraćajnice na auto-put, programsko-prostornim i saobraćajnim rešenjem lokacije formiran je veliki plato - ravan teren, usecanjem i nasipanjem prirodno konfigurisanog terena u padu tako da svi objekti magacina, manipulativne površine i saobraćajnice uz objekte budu postavljeni na isti nivo (kotu).  Na taj način postignuto je formiranje objekata maksimalnih površina kao i manevrisanje teških teretnih vozila po ravnom terenu. Svako kaskadiranje terena i usitnjavanje lokacije na manje platoe imalo bi za posledicu formiranje objekata manjih površina, kao i konstantno kretanje teretnih vozila po saobraćajnicama u padu. Veliki plato formiran je na koti 127.00, tako da zemljani radovi budu svedeni na potreban minimum, a on je sa ulaznom zonom u kompleks koja je na koti 119.00-122.00, povezan saobraćajnicom u padu čija je dispozicija takva da je obezbeđeno blago penjanje vozila sa nagibom od oko 5%. Na tom potezu vozila se ne zaustavljaju, ne isključuju na parking prostore i ne opslužuju objekte kompleksa. Tek po izlasku na veliki plato dešava se manevrisanje u funkciji opsluživanja objekata. 
Kako bi se maksimalno otpratila prirodna konfiguracija terena, a takođe obezbedilo i razdvajanje kompleksa na dve funkcionalne celine sa mogućnošću kontrole pristupa svakoj od njih, ceo plac denivelisan je na dva platoa – veliki, već pomenut, sa objektima magacina i pripadajućim manipulativnim površinama i manji (na koti 122.00) sa upravnom zgradom. Ovo je zapravo višenamenski objekat postavljen na samoj denivelaciji lokacije integrisan sa potpornim zidom. Sa ulaznom zonom u kompleks koja je na koti 119.00-122.00, povezan je posebnom saobraćajnicom.
U okviru ulazne zone nalazi se portirnica postavljena između ulazne i izlazne kolovozne trake i parking prostor za teretna vozila koja čekaju na prilaz objektima magacina ili samo koriste usluge parkiranja. 
Programsko-prostorno i saobraćajno rešenje lokcije - razrada:
Neposredno po izlasku na gornji plato postavljena je kolska vaga. Gornji plato organizovan je tako da se direktno sa pristupnih saobraćajnica sa prednje strane objekata prilazi utovarno-istovarnim rampama. Formirajući okretnice takođe sa prednje strane objekata putanje kretanja vozila svedene su na minimum. Sve pristupne saobraćajnice, okretnice i parking mesta ispred utovarno-istovarniih rampi sa prednje strane objekta, dimenzionisani su za teška teretna vozila dužine 18m. Kod objekta magacina 1, formirane su utovarno-istovarne rampe i za manja teretna vozila dužine do 12m, u okviru dopunske zone za distribuciju robe. Oko objekata magacina formiran je protivpožarni put, tako da protivpožarna vozila objektima prilaze sa četiri strane, što je veoma važno obzirom na kompaktan gabarit, tj. veliku dubinu objekata.
U okviru donjeg platoa obezbeđeni su pristup upravnoj zgradi, odnosno parking prostorima i  garaži za putnička vozila.
Na lokaciji je obezbeđeno 151 parking mesto za putnička vozila u okviru garaže i 64 parking mesta za putnička vozila na otvorenom. Neposredno ispred ulazne kapije u kompleks, a u okviru javne parcele uz pristupni put, formirano je autobusko stajalište za autobuse kojima može biti organizovan prevoz zaposlenih od grada do lokacije. S toga je od portirnice do objekata kompleksa obezbeđena pešačka komunikacija. Ista se nalazi na koti velikog platoa, tako da je maksimalno odvojeno kretanje pešaka od kretanja teretnih i putničkih vozila, a visinska razlika između kote ulaza u kompleks i kote velikog platoa savladana je stepeništem kod same portirnice. 
Fazna gradnja:
Kompletna postavka objekata i saobraćajno rešenje su takvi da postoji mogućnost fazne gradnje. U I fazi grade se objekti magacina 1 i 2 i upravna zgrada do dilatacije, odnosno od ose 12 do ose 20. Pri tom postojeći magacini i dalje ostaju u funkciji. u II fazi se, na mestu postojećih magacinskih objekata koji se ruše, gradi objekat magacina 3 i upravna zgrada od dilatacije, odnosno od ose 1 do ose 11. 
Objekti magacina – funkcija, konstrukcija, materijalizacija:
Objekti magacina 1 i 2 imaju kompaktan gabarit sa dubinom od oko 80m, što je dobro sa aspekta unutrašnje organizacije prostora. Iza manipulativnog prostora za prijem i otpremanje robe dubine 20m, 60m ostaje za regale za smeštaj paletizovane robe. Manipulativni prostor opslužuje po 6 utovarno-istovarnih rampi za svaki magacin kojima prilaze teretna vozila dužine 18m. U okviru magacina 1 postoji i rezervni manipulativni prostor sa 5 rampi kojima prilaze manja teretna vozila. U sklopu manipulativne zone nalaze se dve ulazno-prijemne celine, gde ulaze svi zaposleni u magacinu i u kojima se obavlja kompletna komunikacija između magacionera i vozača. Iznad dela manipulativnog prostora nalazi se galerija sa rezervnim prostorom za prepakivanje robe, kao i pomoćnim sadržajima za zaposlene – čajnim kuhinjama i sanitarnim blokovima sa garderobama.
Objekti magacina imaju čistu visinu 14m u delu sa regalima za paletizovanu robu i čistu visinu 9m u delu kod manipulativnog prostora, pod magacina podignut je 1.20m od pristupnih platoa, a kako visina krovne konstrukcije iznosi oko 2m, maksimalna visina magacina u odnosu na pristupni plato je oko 17.50m. Obzirom da je teren u padu, nulta kota za objekte magacina nalazi se na koti 131.30m tako da u odnosu na nju maksimalna visina objektata magacina ne prelazi dozvoljenih 15m.
Konstruktivni raster prilagođen je tehnološkom rešenju – glavni raspon 17.80m, upravno 20.00m u zoni skladištenja paletizovane robe i 8.90m, upravno 10m kod manipulativnih zona. Shodno tome predviđena je prefabrikovana, montažna, armiranobetonska konstrukcija objekta. Krovna konstrukcija radi se u kombinaciji sa čeličnim rešetkama, a kao konstruktivni deo krovnog pokrivača predviđen je čelični trapezasti lim. Fundiranje se izvodi na temeljima samcima, na dubini uslovljenoj konfiguracijom terena i podatcima iz geomehaničkog elaborata.
Objekat je zatvoren horizontalno postavljenim termoizolacionim panelima preko sekundarne čelične podkonstrukcije. Krovni pokrivač je "sika" preko sloja termoizolacije i odgovarajućeg trapezastog čeličnog lima. Vrsta pokrivača primerena je ravnom krovu kao logičnom rešenju obzirom na gabarite i visinu objekta. 
Objekat magacina 3, podužno je postavljen uz pristupnu saobraćajnicu, dubine svega 60m. Izduženi gabarit međutim, daje mogućnost podele objekta na više nezavisnih skladišta različitih kategorija ADR-a, ili temperaturnih režima. Objekat je podeljen na 4 nezavisne funkcionalne celine: skladište sa kontrolisanim temperaturnim režimom i 3 skladišta različitih ADR kategorija. Svaka celina ima manipulativni prostor koga opslužuju 3-4 rampe, deo sa regalima za smeštaj paletizovane robe i galeriju. Ceo objekat magacina opslužuju dve ulazno-prijemne celine. Visina, konstruktivni sistem i materijalizacija objekta isti su kao kod magacina 1 i 2.
Upravna zgrada – funkcija, konstrukcija, materijalizacija:
Kao što je rečeno, upravna zgrada je višenamenski objekat postavljen na samoj denivelaciji lokacije (integrisana sa potpornim zidom), gde se na nivou donjeg platoa nalaze tehnički blok i garaža za putnička vozila, na međuetaži između dva platoa garaža za putnička vozila i poslovni sadržaji, a na nivou gornjeg platoa skladište vangabaritne robe i različiti poslovni sadržaji sa posebno naglašenim ulazom u upravnu zgradu. Na I spratu se takođe nalazi poslovanje, dok su na povučenom spratu poslovni apartmani. 
Izdužen gabarit objekta proizašao je iz situacionog rešenja i omogućio izgradnju objekta u dve faze. Poslovni sadržaji objekta podeljeni su u tri lamele, sa tri uzane zone, u okviru kojih je smešteno više nezavisnih poslovnih celina sa mogućnošću različitog povezivanja i ukrupnjavanja shodno aktuelnim potrebama. U ovom trenutku jedna od poslovnih celina, na samom čelu objekta, namenjena je poslovanju Tranšpeda, dok se preostale rentiraju carinskim službama i drugim zainteresovanim kompanijama. (Poslovna celina Tranšped ima i apartmanski blok u okviru povučenog sprata.) 
Konstruktivni raster prilagođen je skladištu vangabaritne robe i organizaciji garaže – glavni raspon 10.00 i 12.00m, upravno 8.90m (17.80m/2). Shodno tome (kao i zbog integrisanosti objekta sa potpornim zidom) predviđena je livena na licu mesta, armiranobetonska skeletna konstrukcija objekta. 
Upravna zgrada zamišljena je kao reprezentativan objekat u okviru date namene, projektovan u duhu savremenih arhitektonskih tokova, koji oblikovno i svojom materijalizacijom jasno odražava namenu i karakter. Objekat je zatvoren horizontalno postavljenim termoizolacionim panelima preko sekundarne čelične podkonstrukcije u nivou suterena, a alukobondom i strukturalnom staklenom fasadom sa potrebnom podkonstrukcijom i termoizolacionom ispunom u zoni prizemlja i sprata. Krovni pokrivač je "sika" preko sloja termoizolacije i odgovarajućeg trapezastog čeličnog lima u delu gde je krov neprohodan, odnosno granitna keramika sa kompletnim slojevima ravnog krova u delu gde je krov prohodan i koristi se kao krovna terasa. Vrsta pokrivača primerena je ravnom krovu kao adekvatnom oblikovnom rešenju za poslovni objekat.
Za  LOGISTIČKI CENTAR TRANŠPED rađeni su svi arhitektonski projekti: Idejno rešenje za ceo kompleks i Idejni i Glavni arhitektonski projekat za potrebe dobijanja Akta o urbanističkim uslovima, odnosno Građevinske dozvole za I fazu gradnje, vođen je administrativni postupak do dobijanja Građevinske dozvole i  urađeni su katalozi za potrebe izlaska na tržište nekretnina sa ciljem animiranja potencijalnih partnera u procesu realizacije projekta. Kompletan posao realizovan je u saradnji sa Harden doo u okviru koga su se radili ostali delovi tehničke dokumentacije (konstrukcija i instalacije).
opis