SR | EN

MD International

Dobanovci

2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
namena:
poslovanje, skladištenje
Magacin robe široke potrošnje MD International
površina objekta:
24 482.14 m2
površina parcele:
32 279.02 m2
lokacija:
Dobanovci
investitor:
MD International d.o.o., Žorža Klemensoa 39, Beograd
vrsta usluge:
Studija lokacije, idejno rešenje
godina projektovanja:
2009
LOGISTIČKI CENTAR MD INTERNATIONAL nalazi se u blizini autoputa E70 u okviru radne zone Dobanovci na parceli sa definisanim parametrima gradnje Prostornim planom gradske Opštine Surčin i Urbanističkim projektom. Kompleks je planiran u skladu sa potrebama investitora koji se bavi skladištenjem i distribucijom robe maloprodajnim objektima različitih veličina i načina prodaje robe krajnjim kupcima. 
Ceo kompleks koncipiran je tako da se dobiju što veće površine čistog skladišnog prostora i obezbedi adekvatna cirkulacija robe, ljudi i svih teretnih i putničkih vozila a ograničenje u smislu površine predstavljali su jedino zadati urbanistički parametri. Najznačajniji deo kompleksa predstavlja objekat namenjen skladištenju  paletizovane robe koji obzirom na pomenutu delatnost,  pored zona za skladištenje ima i značajne površine namenjene prepakivanju i pripremi robe za otpremanje. Objekat skladišta ima kompaktnu površinu, tako da je fleksibilan za različite vrste podela, uključujući i fizičku podelu prostora shodno kasnijim potrebama investitora. Pored ovog na parceli se nalazi objekat koji sadrži još dve nezavisne funkcionalne celine, skladište vangabaritne robe i upravnu zgradu sa svim potrebnim administrativno-upravnim sadržajima. 
Idejno rešenje rađeno je varijantno, kao studija mogućnosti predmetne lokacije u kontekstu potencijala i ograničenja iste, odnosno potreba i zahteva investitora. Kroz različite prostorne postavke objekata i saobraćajnica, posmatranih kao jedinstven prostor cirkulacije robe proverene su ostvarive površine objekata, odnos skldišnih i manipulativnih prostora, mogućnost formiranja skladišta sa posebnim režimom čuvanja robe i hladnjača, mogućnosti podele skladišnog prostora ne više nezavisnih celina, mogućnosti izdavanja skladišnog prostora većem broju korisnika sa različitim stepenom objedinjavanja pratećih usluga, dužine putanja malih i velikih teretnih vozila, potrebna manevrisanja vozila, ostvariv broj parking mesta sa teretna i putnička vozila, mogućnosti fazne gradnje, pa čak mogućnosti širenja kompleksa na neke od susednih parcela. Izabrana varijanta razrađena je do nivoa koji podrazumeva potpunu usklađenost tehnološkog i arhitektonskog rešenja, sa mogućnošću direktne razrade do nivoa Glavnog projekta.
U arhitektonsko-oblikovnom smislu objekti kompleksa su, u okviru date namene, projektovani u duhu savremenih arhitektonskih tokova. Oblikovno i svojom materijalizacijom jasno odražavaju namenu i karakter.

Za LOGISTIČKI CENTAR MD INTERNATIONAL urađeno je Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje, kome je predhodila izrada studije mogućnosti predmetne lokacije u kontekstu potreba, potencijala i ograničenja. U procesu projektovanja, interaktivnom komunikacijom investitora i projektanta uobličen je,  od strane investitora dat, samo okvirni projektni zadatak.
opis